Group photo 2

За проекта

Управление на риска за големи инфраструктури в румънската българска трансгранична зона

В миналото важните цели на инфраструктурата с голям мащаб / LSI бяха третирани максимално със секретност, без да се обмисля социално приемане или дори разбиране от страна на засегнатото население.
Идентифицираният проблем е допълнителният рисков фактор, дължащ се на липсата на познания и разбиране на контекста и функционирането на ЗСВ в трансграничния регион РО – БГ.
LSI се локализира само като взема предвид технически
И икономически причини.

Какво означава LSI
Язовири и електроцентрали, мостове, ядрени инсталации, химически заводи, военни единици, инсталации за третиране на отпадъци са LSI, които генерират огромни източници на антропологичен риск, които в крайна сметка се включват в плановете за управление при извънредни ситуации

Цел на проекта
• Основната цел е да се намалят изчислените рискове, генерирани от публичния и частния LSI, чрез увеличаване на социално-икономическото приемане на съществуващите и бъдещи LSI в трансграничната зона RO-BG.
• Специфичните цели са насочени
Подобряване на комуникационния капацитет, свързан с LSI на LSI, публичните администрации, НПО

Обучение на действителни мениджъри на LSI

Създаване на система за обучение за професионални мениджъри на LSI

Дейности по проекта
A.1 Управление на проекта:
А.1.1 Създаване и функциониране на структурите за управление на проекта
А.1.2 Финансово управление
А.1.3 Управление на обществените поръчки
А.1.4 Наблюдение и докладване на проекти
А.1.5 Независим одит
А.1.6 План за устойчивост

А.2 Дейности за информация и комуникация по проекта
А2.1 Оборудване за доставка
A2.2 Събития (начални и заключителни конференции)
A2.3 Печатни рекламни материали
A2.4 Уебсайт
A2.5 Производство на видеофилми

А.3 Предварителни дейности по проекта
A.3.1 Изчерпателен списък на публичните и частните LSI
А.3.2 Оценка на уязвимите места, опасностите и изчислените рискове, генерирани от LSI
А.3.3 Изследване на базовите и крайните линии на целевите групи

А.4 Основни дейности по изпълнението на проекта
A4.1. Обучение за LSI и тяхната работна среда
А.4.1.1 Обществена комуникация, свързана с LSI
А.4.1.2 Подобряване капацитета за планиране на кооперативното развитие на LSI
A4.2. общуване
А.4.2.1. Процедури за комуникация на LSI, комуникационни планове
A.4.2.2 Информационни дни, организирани от избрани LSIs
A.4.2.3 Проектиране и внедряване на високотехнологични комуникационни инструменти за избрани LSIs и киберсигурност
A4.3. Създаване на система за обучение на професионални мениджъри на LSI
A4.3.1 Идентификация на най-добрите практики в Дунавския регион
А.4.3.2 Разработване на учебни програми, Учебни материали, партньорска проверка
А.4.3.3 Методологии, експериментални работни групи, казуси

Резултати от проекта
100 000 граждани, които имат достъп до информация за LSI и генерирани рискове

Целеви групи
• Лица, участващи в управлението на LSI
• Организации на гражданското общество
• Образователни и изследователски институции
• Представители на местната администрация

бюджет
Обща допустима стойност = 810,183.41 евро
ЕФРР = 688,655.90 евро
Национално съфинансиране = 105,323.84 евро
Общ принос на бенефициента = 16,203.66 евро

Top of Form

Upravlenie na riska za golemi infrastrukturi v rumŭnskata bŭlgarska transgranichna zona, Kod na proekta 15.3.1.017