Проблеми, които трябва да бъдат решени

DSC_0160

Проблеми, които трябва да бъдат решени Доказателство е, че не може да се създаде добра стратегия за управление на риска без подходяща информация и комуникация по отношение на уязвимите места, шарките и рисковете, генерирани от тях, е дадена област. Широкомащабните инфраструктури (LSI) са важни възможности и генератори на риска не само на национално равнище, но … Read more

Дейности по проекта

IMG_0966

Дейности по проекта A.1 Управление на проекта: А.1.1 Създаване и функциониране на структурите за управление на проекта А.1.2 Финансово управление А.1.3 Управление на обществените поръчки А.1.4 Наблюдение и докладване на проекти А.1.5 Независим одит А.1.6 План за устойчивост А.2 Дейности за информация и комуникация по проекта А2.1 Оборудване за доставка A2.2 Събития (начални и заключителни … Read more

Цели на проекта и очаквани резултати

IMG_1021

Цели на проекта и очаквани резултати – Bg Основна цел (и) на проекта и очакван (и) резултат (и) Принос към показателите за резултатите от програмата Основна цел / и и очакваните резултати от проекта: Основната цел на проекта е да се намалят изчислените рискове, генерирани от публичния и частния ЛСС чрез увеличаване на социално-икономическото приемане … Read more

За проекта

Group photo 2

Управление на риска за големи инфраструктури в румънската българска трансгранична зона В миналото важните цели на инфраструктурата с голям мащаб / LSI бяха третирани максимално със секретност, без да се обмисля социално приемане или дори разбиране от страна на засегнатото население. Идентифицираният проблем е допълнителният рисков фактор, дължащ се на липсата на познания и разбиране … Read more