UNIVERSITY OF RUSE

ruse-1University of Ruse (B2) – Bulgaria

Основните дейности на Русенския университет са преподаване и изследване. Състои се от 8 факултета и 2 клона. В Университета се провеждат редица изследвания в различни научни области. Основната дейност е насочена към:

  • Безопасни условия на работа в електроцентрали, включително ядрени централи;
    Опазване на околната среда;

  • Екология и ефективно използване на топлинната и електрическата енергия в промишлеността, домакинствата, транспорта и селското стопанство.

Русенският университет участва в 13 проекта за ТГС. Тяхното изпълнение даде на екипите опит и умения в:

• Разработване на учебни материали и провеждане на обучения в трансграничния регион;
• провеждане на трансгранични семинари, информационни кампании, семинари и работни срещи;
• Комуникация и организиране на групови проучвателни посещения.
Русенски университет завърши 3 проекта в областта на управлението на риска, вкл. Защита на ключови критични обекти в България. Два от тях са проекти за ТГС.
Университетът поддържа контакти с българските органи за управление на рисковете и има добре развита уеб дистанционна учебна система.

Проф. Н. Михайлов (лидер на екипа на Русенския университет) е ръководил много международни проекти, вкл. RES-OP-DEV EINSTEIN II, BECA.

More… www.uni-ruse.bg/en